ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45

แชร์:  
ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45


1 คุณวิทยา   ปั้นทอง รถยนต์ ALL NEW  MG5 C 585,000 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

2 คุณมินทร์นิรา  ขันธุลา บัตรส่วนลดที่อยู่อาศัย 100,000 บริษัท  ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 

3 คุณสมชาย  บุ้งจันทร์ บัตรส่วนลดที่อยู่อาศัย 80,000 บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด 

4 คุณจันทราพร   ทองน้อย บัตรส่วนลดที่อยู่อาศัย 50,000 บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด 

5 คุณอังคณา   กมลวัทนกุล TV TH-65 MX650T 24,900 บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด 

6 คุณพิชามญชุ์   เขียวปัด TV TH-65 MX650T 24,900 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

7 คุณกิติพงษ์   วิมลสมบัติ  TV TH-65 MX650T 24,900 บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด 

8 คุณธนัญญา  ธรรมไพโรจน์ TV TH-65 MX650T 24,900 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 

9 คุณอารีวรรณ  มีกำปัง TV TH-65 MX650T 24,900 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

10 คุณณัฐลภัส   นพพวง TV TH-65 MX650T 24,900 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

11 คุณปฐมพงศ์  ถึงสุข TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้  จำกัด 

12 คุณพรชัย  สกุลลีลารัศมี TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด  

13 คุณชนัญญา  จันทร์เกิด TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 

14 คุณรสสุคนธ์   แซ่โล๊ะ TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท เดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

15 คุณเนติรัตน์  หวังสุนทรชัย TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท แกรนด์ พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 

16 คุณกมลพรรณ  ทรัพย์เมฆ TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

17 คุณไปรยา  จินดา TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท สถาพรเอสเตท จำกัด 

18 คุณชนานันท์  แก้วแสงทอง TV TH-55 MX650T 17,490 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด 

แชร์: